Samenwerkingsvoorstel

Bedrijfsnaam: Jobtasting BV

Adres: LMege 8, 8200 - Brugge (B)

Contactpersoon:

E-mailadres: info@bistrodesbelges.be

Telefoonnummer: 0484519707

Ondernemingsnummer: BE0645857870

Paritair Comité: 302 - medewerker van een hotelbedrijf, 302 - hotelbedrijf bediende

1. Coëfficiënten.

• De facturatieprijs

De facturatieprijs per uur wordt als volgt berekend: bruto-uurloon van de uitzendkracht x coëfficiënt. Het uurloon wordt bepaald overeenkomstig de barema’s van toepassing in uw bedrijf of, bij gebrek hieraan, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door het paritair comité van uw bedrijf.

• Samenstelling coëfficiënt

HORECA BEDIENDE

Coëff. PayrollCoëff. Feestdag payrollCoëff. MaaltijdchequesCoëff. TranportCoëff. EcochequesE-kost
1.701.701.61.151.60.37

Premies en vergoeding

CodeBedragPercentageCoëff.
8150 - Onderhoud arbeidskledij1.781.15
8170 - Vergoeding kledij1.781.15
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)1.31311.70
5060 - Toeslag
5060 - Toeslag
5060 - Toeslag

Automatische looncodes

CodeSoort automatiseringAantal
6821 - Premie zon -en feestdagen horecauurbasis1
8150 - Onderhoud arbeidskledijdagbasis1
8170 - Vergoeding kledijdagbasis1
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)uurbasis1
1010 - Gewerktuurbasis
1010 - Gewerktuurbasis
1010 - Gewerktuurbasis

FLEXI BEDIENDE

Coëff. PayrollCoëff. Feestdag payrollCoëff. MaaltijdchequesCoëff. TranportCoëff. EcochequesE-kost
1.451.451.61.151.60.37

Premies en vergoeding

CodeBedragPercentageCoëff.
8150 - Onderhoud arbeidskledij1.781.15
8170 - Vergoeding kledij1.781.15
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)1.31311.70
5060 - Toeslag
5060 - Toeslag

Automatische looncodes

CodeSoort automatiseringAantal
8150 - Onderhoud arbeidskledijdagbasis1
8170 - Vergoeding kledijdagbasis1
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)uurbasis1
6821 - Premie zon -en feestdagen horecauurbasis1
1010 - Gewerktuurbasis
1010 - Gewerktuurbasis

HORECA JOBSTUDENT

Coëff. PayrollCoëff. Feestdag payrollCoëff. MaaltijdchequesCoëff. TranportCoëff. EcochequesE-kost
1.21.21.61.151.60.37

Premies en vergoeding

CodeBedragPercentageCoëff.
8150 - Onderhoud arbeidskledij1.781.15
8170 - Vergoeding kledij1.781.15
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)1.31311.20
5060 - Toeslag

Automatische looncodes

CodeSoort automatiseringAantal
8150 - Onderhoud arbeidskledijdagbasis1
8170 - Vergoeding kledijdagbasis1
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)uurbasis1
6821 - Premie zon -en feestdagen horecauurbasis1
1010 - Gewerktuurbasis

HORECA GELEGENHEIDSMEDEWERKER

Coëff. PayrollCoëff. Feestdag payrollCoëff. MaaltijdchequesCoëff. TranportCoëff. EcochequesE-kost
1.451.451.61.151.60.37

Premies en vergoeding

CodeBedragPercentageCoëff.
8150 - Onderhoud arbeidskledij1.781.15
8170 - Vergoeding kledij1.781.15
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)1.31311.45

Automatische looncodes

CodeSoort automatiseringAantal
8150 - Onderhoud arbeidskledijdagbasis1
8170 - Vergoeding kledijdagbasis1
6830 - Toeslag nachtwerk (bedrag)uurbasis1
6821 - Premie zon -en feestdagen horecauurbasis1
InbegrepenNiet inbegrepen
Bruto-uurloon van de uitzendkrachtX
RSZ bijdragenX
VakantiegeldX
EindejaarspremieX
ArbeidsongevallenverzekeringX
Rekruterings-en selectiekostenX
AdministratieX
MaaltijdchequesX
EcochequesX
FeestdagenX
Carenzdag (1e dag ziekte)X
ZiekteX
Woon-werkverkeerX
VerplaatsingskostenX
Opleiding (bewijs, brevet, VCA,…)X
E-KostX
Bruto premiesX
PensioenpremieX
Sociaal abonnementX
CO² taks indien firmawagenX
Uren werkverlet t.g.v. medisch onderzoekX
Educatief verlofX
Medisch onderzoekX
Veiligheid (medische keuringen en persoonlijk bescherm materiaal)X
Onderhoud arbeidskledij/Vergoeding kledijX
Wijzigingen in de sociale wetgevingX
BtwX
CAO 90X
BedrijfsvoorheffingX
Externe dienst voor preventie en beschermingX


AbsoluteYOU behoudt zich het recht voor om de kosten van andere kostenelementen, die niet in deze opsomming zijn opgenomen, te factureren aan een afwijkend tarief. De tarieven blijven van toepassing gedurende de duur van het contract maar kunnen verhoogd worden door AbsoluteYOU in verhouding tot de eventuele stijging van de directe of indirecte patronale lasten.

1.1 Betalingstermijn.

Aangezien AbsoluteYOU op weekbasis verloont, factureren we ook wekelijks en rekenen we op een contante betaling. (Factuurdatum + 7 dagen)

UITZONDERLIJK. Een bijzondere betalingstermijn van 30 dagen via overschrijving wordt toegekend.

AbsoluteYOU kan éénzijdig een andere betalingstermijn bepalen, indien blijkt dat de gebruiker onvoldoende solvabel is of nalaat vervallen en niet-geprotesteerde facturen tijdig te betalen.

AbsoluteYOU heeft bovendien het recht om eenzijdig een bestaande betalingstermijn te herroepen, indien uit een solvabiliteitsonderzoek blijkt dat er onvoldoende garanties zijn dat de gebruiker tijdig zal kunnen betalen.

2. Geldigheid

De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op heden en wordt jaarlijks, zonder tegen opzeg, stilzwijgend verlengd.

De kennis en aanvaarding van de algemene voorwaarden volgt expliciet uit de ondertekening van onderhavige overeenkomst. De algemene voorwaarden van AbsoluteYOU maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

3. Goedkeuring

Opgemaakt te op in 2 exemplaren, elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen.

4. Algemene Voorwaarden

1) Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wet van 24.07.87, gepubliceerd in het Staatsblad van 20.O8.87 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendsarbeid.

2) Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten geschiedt onder de bijzondere voorwaarden overeengekomen bij de bestelling en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden die een integrerend deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en het uitzendbureau en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

3) De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt voor het opmaken van de overeenkomst en, in de gevallen door de wet vermeld, voor het bekomen van de vereiste vergunningen. De gebruiker verbindt er zich bovendien toe de voorschriften van de K.B. nr 225 van 15 december 1983 in verband met overuren, te eerbiedigen. Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA stelt de gebruiker verantwoordelijk aangezien het pas a posteriori van de effectieve prestaties op de hoogte wordt gebracht, na het verstrijken van de volbrachte arbeid. De gebruiker dient de DIMONA-gegevens voor aanvang van elke uitzendprestatie door te geven aan Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA.

4) Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag het uitzendbureau de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

5) Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 6 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan het uitzendbureau en het uitzendbureau kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

6) In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode van 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van het uitzendbedrijf, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. Deze vergoeding is contant te betalen. Bij ontbreken van een geldige offerte of contract bedraagt de minimum termijn van voltijdse terbeschikkingstelling 6 maanden, pro rata te verlengen in geval van deeltijdse tewerkstelling.

Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en het uitzendbureau dat de schade, geleden door het uitzendbureau, onder meer wat de kosten betreft die de gebruiker zou moeten besteden aan prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van het uitzendbureau om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de ter beschikkingsstelling is beëindigd, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 125 gepresteerde werkdagen verstreken zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht : - Het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht - Het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor) - Het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven - Het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst) - Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.

Wordt verstaan onder uitzendkracht : - De door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker - De kandidaat-uitzendkracht die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker - Wordt verstaan onder jaarloon van de uitzendkracht : - Indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft : het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92 - Indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft : het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.

7) Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan het uitzendbureau een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. In geval van niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de afwervingsvergoeding bepaald in artikel 6 wanneer nog geen 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die het uitzendbureau zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Het uitzendbureau behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

8) De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan het uitzendbureau. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten, aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

9) De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassingen van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

10) Het uitzendbureau is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

11) De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van het uitzendbureau in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker het uitzendbureau hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.

12) Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat hij, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, in voor de toepassing van de bepalingen der wetgeving inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op dezelfde voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.

13) Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 8 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan het uitzendbureau. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

14) De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming al de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. Ingevolge art. 2 van het KB van 19/02/1997 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten is de gebruiker verplicht om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan het uitzendkantoor nauwkeurig een omschrijving te geven van de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidspost. Daarenboven dient het resultaat van de risicoanalyse opgenomen te worden in een werkpostpostfiche die, ondertekend door de verantwoordelijke bij de gebruiker, voor de aanvang van de opdracht dient te worden opgestuurd. De gebruiker verbindt zich ertoe om aan de uitzendkracht die hem ter beschikking wordt gesteld geen andere taken op te leggen dan deze die hij had vooropgesteld bij de aanvraag. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van het uitzendbureau:

-is het de gebruiker verboden uitzendkrachten te belasten met een opdracht die verschillend is van degene waarvoor hij werd ter beschikking gesteld; in ‘t bijzonder mag hij hem geen manipulatie van machines, toestellen, voertuigen, goederen, vervoer of behandeling van waarden of speciën ter incassering laten verrichten, welke deze mogen zijn;

-de uitzendkracht mag alleen normale werkzaamheden vervullen, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering , nl. ongezond of gevaarlijk werk. Het is ten allen tijde verboden de uitzendkracht werkzaamheden te laten uitvoeren op een hoogte van meer dan 4 meter.

De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met het uitzendbureau werd afgesloten.

15) De gebruiker draagt de burgerlijke verantwoordelijkheid voorzien bij artikel 1384 §3 van het Burgerlijk Wetboek. Hij alleen is bijgevolg verantwoordelijk voor al de schade berokkend door de uitzendkracht. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van het uitzendbureau is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van het uitzendbureau nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. Het uitzendbureau is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan. Het invorderen van de kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, eetmalen gebruikt in de mess, geoorloofde aankopen enz... zal zonder de bemiddeling van het uitzendbureau gebeuren.

16) In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de gebruiker, na alle vereiste dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen en alle nodige informatie verschaffen tot het opstellen van de ongevalsverklaring. Alle uitstel of verzuim de omstandigheden van het ongeval mee te delen zal rechtstreeks de gebruiker verantwoordelijk stellen. Bovendien zal de preventiedienst van de gebruiker bij een ernstig arbeidsongeval volgens de Codex, Titel I, Hoofdstuk III, art. 26 § 4 een ongevallenverslag opmaken, aangevuld door een actieplan van de gebruiker zelf en dat verslag voorleggen aan de verantwoordelijke van Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA binnen de acht dagen na het ongeval. Na voorlegging en eventuele aanvulling door Absolute@work BVBA/Absolute@construct BVBA zal de gebruiker dit verslag binnen een termijn van maximaal 10 dagen na het ongeval doorsturen naar de inspecteur van de administratie “toezicht op de wetgeving Welzijn op het werk”.

17) De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van het uitzendbureau kunnen inroepen en zal het uitzendbureau de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

18) De handtekening van de gebruiker op de periodieke aangiften houdt de erkenning in van de juistheid van de gegevens die er op voorkomen en van de bevredigende uitvoering van het werk door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekening van zijn aangestelden of mandatarissen op de prestatie aangiften niet kunnen betwisten. Het uitzendbureau dient derhalve de geldigheid van de handtekeningsbevoegdheid niet na te gaan. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals

Het contract kan u tekenen met uw vinger of uw muis. Bij een ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hierboven omschreven en met onze algemene voorwaarden. Na de onertekening van dit document kan u deze mailen of printen.