Disclaimer van AbsoluteYou

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.
 2. De uitzendmedewerkers worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Absoluteyou bv en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan Absoluteyou bv en Absoluteyou bv kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
 4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag Absoluteyou bv de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.
 5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan Absoluteyou bv. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalifcatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de gebruiker het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendmedewerkers; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en Cao voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendmedewerkers. De gebruiker staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten in de zin van de Wet en Cao. De gebruiker dient Absoluteyou bv te vrijwaren voor de aan Absoluteyou bv opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de Wet en/of de Cao.
 7. In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de gebruiker vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de gebruiker ertoe gehouden het loon van de uitzendmedewerker voor de resterende duur te betalen aan Absoluteyou bv.
 8. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Absoluteyou bv in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker Absoluteyou bv hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendmedewerkers in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Absoluteyou bv aan de gebruiker.
 9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendmedewerker bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendmedewerkers op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendmedewerker op het werk etc.
 10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendmedewerker aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Absoluteyou bv is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendmedewerker aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Absoluteyou bv is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendmedewerker toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Absoluteyou bv nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendmedewerkers uitvoert. Absoluteyou bv is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendmedewerker werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van Absoluteyou bv gebeuren. Absoluteyou bv is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/ of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.
 11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendmedewerkers recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Absoluteyou bv. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 12. De uitzendmedewerker geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendmedewerker mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfche of, indien geen werkpostfche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalifcatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker, aan Absoluteyou bv over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Absoluteyou bv werd afgesloten.
 13. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Absoluteyou bv verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.
 14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van Absoluteyou bv kunnen inroepen en zal Absoluteyou bv de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de uitzendmedewerker binnen de 48 uur na het toesturen ervan door Absoluteyou bv.
 15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendmedewerker. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afoop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Absoluteyou bv geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Absoluteyou bv, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 16. De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendmedewerker en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de uitzendmedewerker ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. de overeengekomen coëffciënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëffciënt en/of dit tarief worden door Absoluteyou bv eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door Absoluteyou bv eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendmedewerker ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de uitzendmedewerker vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëffciënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendmedewerker of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de gebruiker zonder toepassing van deze coëfficient.
 17. Alle klachten i.v.m. de facturen moeten Absoluteyou bv binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
 18. De facturen van Absoluteyou bv zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12 %. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit: voor de buitengerechtelijke kosten: 15 % op het factuurbedrag met een minimum van €125,00 voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
 19. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk opeisbaar, vanaf de wanbetaling en één enkele factuur bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprostesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardigingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendmedewerker is niet gemachtigd facturen te innen.
 20. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Absoluteyou bv het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendmedewerkers onmiddellijk terug te trekken.
 21. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van Absoluteyou bv, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendmedewerker voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per afgeworven uitzendmedewerker aan het uitzendbedrijf, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendmedewerker tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. De minimumperiode is van toepassing op elke uitzendmedewerker afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Absoluteyou bv dat de schade, geleden door Absoluteyou bv, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalifcaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van Absoluteyou bv om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendmedewerker, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker nog geen 125 gepresteerde werkdagen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe het uitzendbedrijf op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendmedewerker een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de uitzendmedewerker dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 125 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendmedewerker: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendmedewerker, het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendmedewerker aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendmedewerker of met een derde die hiertoe de uitzendmedewerker heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker in het bedrijf van de gebruiker wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendmedewerker en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder uitzendmedewerker: de door het uitzendbedrijf geselecteerde uitzendmedewerker die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker; de kandidaat-uitzendmedewerker die door het uitzendbedrijf werd voorgesteld aan de gebruiker. Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendmedewerker: indien de uitzendmedewerker reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. indien de kandidaat-uitzendmedewerker nog niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92.
 22. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving: Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan Absoluteyou bv een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Absoluteyou bv zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. In geval van niet-naleving door de gebruiker van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekst bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de gebruieker een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de afwervingsvergoeding bepaald in artikel 20 wanneer nog geen 125 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die Absoluteyou bv zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van € 125 per kalenderdag. Absoluteyou bv behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
 23. In het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en de werving en selectie van kandidaten door Absoluteyou bv, vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen Absoluteyou bv en de gebruiker. Absoluteyou bv wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, hierna Privacywet genoemd, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de uitzendkrachten/kandidaten. De gebruiker wordt ook beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, eigen werknemers of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. Absoluteyou bv en de gebruiker zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. Absoluteyou bv zal geen persoonsgegevens aan de gebruiker mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De gebruiker verstrekt aan Absoluteyou bv alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht is de gebruiker ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan Absoluteyou bv alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De gebruiker vrijwaart Absoluteyou bv tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers of overige derden jegens Absoluteyou bv in verband met een schending door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Absoluteyou bv gemaakte kosten. Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met de gebruiker verwerkt Absoluteyou bv persoonsgegevens van contactpersonen van de gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://www.absoluteyou. be/nl/privacy-policy). De gebruiker verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.
 24. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oostende bevoegd. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.
 25. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de klantinlener. Absoluteyou bv, als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex, Titel, II, hoofdstuk I, art. 3 en art. 12).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website en het merk Absolute YOU zijn eigendom van Absoluteyou bv.

Contactgegevens:
Absoluteyou bv
Oostendsebaan 100
8470 Gistel

Adres maatschappelijke zetel:
Absoluteyou bv
Oostendsebaan 100
8470 Gistel

E-mail: payroll@absoluteyou.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0727.460.507

De toezichthoudende autoriteit: Federgon

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Absoluteyou bv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Absoluteyou bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Absoluteyou bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Absoluteyou bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via het contactformulier. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Absoluteyou bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Absoluteyou bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Absoluteyou bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.