Intentieverklaring AbsoluteYou

Hierbij verklaar ik dat de gegevens die ik in dit formulier invul op de website correct zijn. Ik verbind mij alle veranderingen aan deze gegevens onmiddellijk aan AbsoluteYou mede te delen. De uitzendkracht heeft er kennis van dat alle gegevens die door hem worden verstrekt in het kader van huidige overeenkomst door het uitzendbedrijf worden bijgehouden in een bestand. De uitzendkracht gaat ermee akkoord dat al deze persoonlijke gegevens worden overgemaakt aan kandidaat-gebruikers. De uitzendkracht heeft er weet van dat hij een toegangsrecht heeft tot al deze gegevens en dat hij insgelijks het recht heeft om de verbetering ervan aan te vragen conform de voorschriften van de wet dd, 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van verwerking van persoonsgegevens. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. AbsoluteYou verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door AbsoluteYou voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

Bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor uitzendwerk.

Tussen kandidaat-uitzendkracht en AbsoluteYou wordt overeengekomen dat de kandidaat-uitzendkracht aanvaardt uitsluitend tijdelijk werk te verrichten. Wanneer een contract wordt opgemaakt is dit een contract voor bepaalde duur, een duidelijk omschreven werk of een vervanging. Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan AbsoluteYou om referenties te nemen bij vorige werkgevers die de kandidaat vermeldde op zijn cv op het invulformulier.

De kandidaat geeft toelating om een foto van hem te bewaren.